Pravila privatnosti

Trgovačko društvo BOE Croatia d.o.o. iz Zagreba (u nastavku: BOE Croatia) voditelj je obrade osobnih podataka te ono u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka u okviru i za potrebe svojeg poslovanja i pravnog djelovanja.

BOE Croatia posebnu pažnju posvećuje tome da osobni podaci budu obrađivani u skladu sa temeljnim načelima iz Poglavlja II Opće uredbe o zaštiti podataka, a prije svega osigurava zakonitu, poštenu i transparentnu obradu osobnih podataka primjerenih, relevantnih i ograničenih na ono što je nužno i u odnosu na svrhe u koje se podaci obrađuju.

BOE Croatia u pravilu ne obrađuje osobne podatke osoba mlađih od 18 godina. Iznimno, u skladu s odredbama članka 8. Opće uredbe o zaštiti podataka mogu se obraditi podaci osobe koja je navršila 16 godina dok je za sve ostale slučajeve (osoba mlađih od 16 godina) potreban izričit pristanak zakonskog skrbnika djeteta koja činjenica pak mora biti utvrđena na jasan i nedvojben način sukladno odredbi članka 8. stavka 2. Opće uredbe o zaštiti podataka.

BOE Croatia ne obrađuje osobne podatke koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili druga uvjerenja, članstvo u sindikatu, genetske ni biometrijske podatke u svrhu jedinstvene identifikacije pojedinca kao niti podatke o spolnom životu i seksualnoj orijentaciji pojedinaca. 

SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA I POUZDANOST SUSTAVA

BOE Croatia provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, kao što je smanjenje količine podataka te uključenje zaštitnih mjera u obradu kojima se osigurava da integriranim načinom budu obrađeni samo osobni podaci koji su nužni za svaku posebnu svrhu obrade. To se očituje i na način da se posebna pažnja posvećuje pitanjima količine prikupljenih osobnih podataka, opsega njihove obrade, razdoblja pohrane i njihove dostupnosti.

Uzimajući u obzir najnovija dostignuća, troškove provedbe te prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizik različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode pojedinaca, BOE Croatia provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao odgovarajuću razinu sigurnosti s obzirom na rizik. To se prije svega ostvaruje kontinuiranim praćenjem pohranjenih osobnih podataka, obradom samo u najnužnijem opsegu i čuvanjem osobnih podataka samo koliko je nužno da bi se ostvarila svrha obrade. BOE Croatia je imenovao službenika za zaštitu podataka kojem se možete obratiti sa svim pitanjima i zahtjevima vezanim za vaše osobne podatke putem e-maila: security@boe-realestate.com

PRAVA ISPITANIKA – OSOBA ČIJI SE OSOBNI PODACI OBRAĐUJU

Svatko  čiji se osobni podaci obrađuju ima sljedeća prava u odnosu na obradu njegovih osobnih podataka:

 • Pravo na transparentne informacije, komunikaciju i modalitete ostvarivanja svojih prava
 • Pravo na pristup podacima
 • Pravo na ispravak podataka
 • Pravo na brisanje podataka
 • Pravo na prenosivost podataka
 • Pravo ulaganja prigovora
 • Pravo na ograničenje obrade podataka
 • Pravo protiviti se automatiziranoj obradi odnosno profiliranju

Transparentnost

U trenutku kada BOE Croatia na bilo koji način prikuplja vaše osobne podatke, o tome vas prethodno obavještava te vas upoznaje s pravnim temeljem obrade osobnih podataka, sa svrhom obrade osobnih podataka, trajanjem obrade kao i vašim pravima koje imate glede činjenice obrade vaših osobnih podataka. Ako će vaši podaci biti podijeljeni sa trećim osobama tada će vam to biti napomenuto. Ako se vaši podaci prenose u treće zemlje (izvan EU) tada vam se to posebno naglašava.

Pravo na pristup podacima

Svatko čiji se osobni podaci obrađuju ima pravo dobiti od BOE Croatia potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i sljedećim informacijama:

 • svrsi obrade
 • kategorijama osobnih podataka
 • primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, osobito primateljima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama
 • predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni ili, ako to nije moguće, kriterijima korištenima za utvrđivanje tog razdoblja
 • pravu da se od BOE Croatia zatraži ispravak
 • pravu na brisanje osobnih podataka
 • pravu na ograničenje obrade osobnih podataka
 • pravu na prigovor na obradu osobnih podataka
 • pravu na podnošenje pritužbe Agenciji za zaštitu osobnih podataka
 • ako osobni podaci nisu prikupljeni od vas, svaku dostupnu informaciju o njihovom izvoru
 • postoji li automatizirani način donošenja odluka, uključujući izradu profila te ako da, informacije o tome o kojoj je logici riječ, važnosti i predviđenim posljedicama takve obrade

Svatko čiji se osobni podaci obrađuju ima pravo zatražiti od BOE Croatiakopiju svojih osobnih podataka koje BOE Croatia obrađuje te će mu je BOE Croatia na takav zaprimljen zahtjev dostaviti elektroničkim putem.

Pravo na ispravak

Svatko čiji se osobni podaci obrađuju ima pravo ishoditi od BOE Croatia ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose.

Pravo na zaborav

Svatko čiji se osobni podaci obrađuju ima pravo od BOE Croatia ishoditi brisanje vlastitih osobnih podataka, ako ti osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni. Pravo na brisanje osobnih podataka ostvaruje se i povlačenjem dane privole na obradu osobnih podataka.

Pravo na ograničenje obrade

Svatko čiji se osobni podaci obrađuju ima pravo od BOE Croatia ishoditi ograničenje obrade podataka ako osporava točnost osobnih podataka (na razdoblje kojem se BOE Croatiaomogućuje provjera točnosti osobnih podataka), ako je obrada nezakonita, a osoba se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe, ako BOE Croatiaviše ne treba osobne podatke za definirane svrhe obrade, ali ih osoba traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane vlastitih pravnih zahtjeva, ako je osoba uložila prigovor na obradu očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi BOE Croatianjegove razloge navedene u prigovoru.

Pravo na prenosivost

Svatko čiji se osobni podaci obrađuju ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio BOE Croatia, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane BOE Croatia, ako se obrada temelji na privoli ili na ugovoru te ako se obrada provodi automatiziranim putem. Jamči se pravo na izravni prijenos od jednog voditelja obrade drugome ako je to tehnički izvedivo.

Pravo na prigovor

Svatko čiji se osobni podaci obrađuju ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega.

Prigovor se podnosi pisanim putem na adresu Radnička cesta 80, Zagreb, uključujući i elektronski oblik putem e-maila: security@boe-realestate.comte je osoba koja podnosi prigovor dužna u prigovoru naznačiti razloge svojeg prigovora.

Od trenutka zaprimanja prigovora BOE Croatia više neće obrađivati osobne podatke, osim ako postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode osobe na koju se odnose osobni podaci ili pak radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane kakvih pravnih zahtjeva.

Pravo protiviti se profiliranju

Svatko čiji se osobni podaci obrađuju ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, a koja proizvodi pravne učinke koji se na njega odnose ili na sličan način značajno na njega utječu.

POSEBNE ODREDBE VEZANE UZ www.boe-realestate.com

BOE Croatia je vlasnik domene www.boe-realestate.com te je odgovoran za sadržaj objavljen na njoj kao i za njezin rad općenito. Korištenjem stranice www.boe-realestate.com automatski se prikupljaju određeni osobni podaci putem web tehnologija. Primarna svrha prikupljanja osobnih podataka na stranici www.boe-realestate.com je omogućiti korisniku sigurno i učinkovito iskustvo te pružiti usluge i svojstva koja bolje ispunjavaju korisnikove potrebe i zahtjeve.

Prilikom posjete Internetskom portalu www.boe-realestate.com BOE Croatia obrađuje osobne podatke na temelju činjenice vaše posjete web stranici.

Osobni podaci koji se obrađuju su kolačići, IP adresa i web beacons. Navedeni osobni podaci obrađuju se isključivo kao tzv. skupni podaci odnosno na temelju podatka kolačića, IP adrese i web beacons ne povezuje ih se s konkretnom osobom te BOE Croatia na temelju tih podataka ne zna identitet osobe koja je pristupila određenoj web stranici.

Tzv. “cookie” tehnologija koristi se kako bi se unaprijedila kvaliteta korištenja i prikupili podaci za statističko izvješćivanje o internetskoj stranici. Cookie tehnologija ne pohranjuje individualnu e-mail adresu niti bilo kakve osobne podatke o korisniku. Cookie predstavlja malu jedinica informacija poslanih s internetske stranice koju preglednik računala korisnika pohranjuje na korisnički tvrdi disk. Ona sadrži informacije koje mogu zatrebati stranici www.boe-realestate.com kako bi personalizirala korisničko iskustvo (npr. rotiranje slika na početnoj stranici www.boe-realestate.com) te prikupila statističke podatke o internetskoj stranici, kao što su stranice koje se posjećuju, što se preuzima s njih, naziv domene davatelja pristupa internetu te državu iz koje dolaze korisnici odnosno posjetitelji, kao i adrese stranica koje se posjećuju odmah prije ili nakon posjeta stranici www.boe-realestate.com. Niti jedan podatak od navedenih ne povezuje se s osobom korisnika osobno već se mjeri samo u skupnom obliku, kao skupni podatak. Unatoč tome, a radi maksimalne zaštite i sigurnosti, ako korisnik tako želi, može pretraživati i koristiti stranicu www.boe-realestate.com i bez „cookie“ tehnologije, konfiguriranjem svojeg Internetskog preglednika na način da isti odbaci sve cookiese ili uz prethodnu obavijesti kad se određeni cookie postavlja.

Obavezni kolačići neophodni su za rad svake web stranice te bez njih nije moguće koristiti web stranicu. Analitički, statistički i marketinški kolačići te kolačići za retargetiranje prikupljaju se isključivo na temelju dane privole svakog ispitanika.

Svrha obrade ovih podataka je funkcioniranje svake pojedine web stranice, analitika i statistika o posjetiteljima Internetskog portala  te marketing.

Primatelj ovih podataka je Google Analytics. 

Podaci se prenose u treće zemlje i to Sjedinjene Američke Države, a s obzirom na primatelja Google Analytics.

Podaci o kolačićima se nalaze na računalu osobe koja je pristupila web stranici te se čuvaju ovisno o postavkama koje je za svoje računalo postavila svaka pojedina osoba, a mogu se brisati u svako doba od strane korisnika računala.

Podaci o IP adresama se nalaze spremljene u računalnom sustavu BOE Croatia i čuvaju se dok korisnik sam ne zatraži brisanje.

BOE Croatia putem www.boe-realestate.com može prikupljati IP adrese sa svrhom upravljanja sustavima, dijagnoze problema s poslužiteljem i prikupljanja skupnih informacija (kao na primjer koliko se posjetitelja prijavilo na www.boe-realestate.com). Kad korisnik posjeti određenu internetsku stranicu na www.boe-realestate.composlužitelji bilježe IP adresu korisnika. IP adresa je broj koji se automatski dodjeljuje računalu kojim se korisnik koristiti internetom. 

BOE Croatia koristi tzv. “web beacons” (internetske oznake) sa svrhom oglašavanja, jačanja e-mail oglašavanja i evidencije uporabe www.boe-realestate.com stranice. Koriste se treće strane za upravljanje s “web beacons” i podacima koji su tim putem prikupljeni. Web beacons ne pohranjuju pojedinačne e-mail adrese korisnika stranice www.boe-realestate.com niti bilo kakve osobne informacije. Web beacons (čisti GIF-ovi) nevidljive su datoteke na internetskim stranicama koje korisnik posjeti, ona komunicira sa računalom korisnika stranice www.boe-realestate.com kako bi se odredilo, između ostalog, je li već taj korisnik bio na toj stranici prije ili je li  pogledao određeni oglas.

Dodatne mjere zaštite osobnih podataka koje BOE Croatia koristi su enkriptirana veza sa web stranicom, Aksimet i CAPTCHA provjera za sprječavanje neželjene pošte i enkriptirana komunikacija sa mail poslužiteljem.